Polityka prywatności działu Dyspenserów do wody BRITA Polska Sp. z o.o.

W niniejszej Polityce prywatności BRITA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ołtarzewie (ul. Domaniewska 5, 05-850 Ołtarzew), będąc administratorem danych osobowych, pragnie poinformować użytkowników o zasadach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.

1. Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które nam przekazujesz i które są przez nas generowane lub gromadzone.

W naszym przypadku będą to następujące dane:

a. imię i nazwisko osoby zamawiającej dyspenser, numer telefonu i adres e-mail osoby zamawiającej, nazwa podmiotu i jego adres, dane do wystawienia faktury, metoda płatności;

b. dane pochodzące z korzystania z innych usług lub funkcji na stronie www tj. wypełnienie formularza, zapis na newsletter;

c. dane dotyczące czynności na stronie www – śledzenie ruchu na stronie, sposoby korzystania z niej, pobierania dostępnych materiałów – dane w tym zakresie są pseudominizowane;

d. dziennik serwera - data, godzina wizyty na stronie, odwiedzane strony, pliki cookies, typ, wersja używanej przeglądarki, system operacyjny urządzenia, adres IP – dane są zapisywane tymczasowo.

2. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe i kto jest ich odbiorcą?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od użytkownika. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy BRITA Polska Sp. z o.o., którzy świadczą usługi wsparcia klienta, usługi wsparcia informatycznego lub marketingowego. Dostęp do danych jest regulowany na podstawie stosownych upoważnień lub umów powierzenia.

3. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane dotyczące zamówienia przetwarzamy w celu realizacji zamówienia i dostawy zamówionych artykułów.

Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy kupna lub najmu zamówionego towaru, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane te są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do wykonania umowy (w tym obsługi klienta i gwarancji), chyba że jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania na mocy przepisów prawa, np. ze względu na obowiązki przechowywania wynikające z prawa podatkowego.

4. Państwa zapytania

Gdy kierują Państwo do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonu serwisowego, przetwarzamy dane zawarte w takim zapytaniu w celu udzielenia na nie odpowiedzi, a w przypadku korzystania z internetowego formularza kontaktowego również adres IP oraz datę/godzinę przesłania zapytania w celu uniknięcia nadużywania formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 (1) lit. f RODO związane ze świadczeniem na Państwa rzecz wyżej opisanej usługi „zapytania”. Jeśli Państwa zapytanie ma na celu zapoczątkowanie lub wykonanie (dotyczy to również obsługi klienta i rękojmi) umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b RODO.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Państwa danych na postawie art. 6 (1) lit. f RODO. Możemy wówczas wykazać istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. W takim przypadku może to być szczególnie potrzebne, żeby móc posłużyć się wcześniejszą korespondencją. Jeśli takie uzasadnione podstawy nie wystąpią, zaprzestaniemy komunikacji z Państwem i usuniemy już zgromadzone dane.

Dane te zostaną usunięte, jeśli nasza komunikacja z Państwem zostanie zakończona, tzn. dana kwestia zostanie ostatecznie wyjaśniona i nie będą występować inne prawnie uzasadnione interesy do przechowywania tych danych lub jeśli nie będziemy zobowiązani prawnie do ich przechowywania.

5. Pliki cookie

Na naszych witrynach internetowych używamy wyłącznie niezbędnych plików cookie, które po opuszczeniu witryny mogą zostać usunięte. Zostaniesz o tym poinformowany za pomocą banera plików cookie, z którego możesz dowiedzieć się więcej o praktykach związanych z plikami cookie oraz o tym, jak zarządzać swoimi preferencjami.

6. Reklama i rozwój produktu (dane dotyczące korzystania, biuletyn informacyjny itp.), prawo do sprzeciwu

Chcemy wykorzystywać Państwa dane osobowe lub przygotowane na ich podstawie anonimowe statystyki również do tego, aby informować Państwa o naszych produktach i usługach powiązanych z dystrybutorami wody, filtrami przeznaczonymi do optymalizacji wody pitnej oraz akcesoriami („produkty i usługi BRITA”), a także do przesyłania Państwu ofert i informacji o specjalnych promocjach (reklama) lub aby ulepszać nasze oferty i usługi (ulepszanie produktów, analiza klientów).

6.1 Anonimizowane dane dotyczące korzystania

Wykorzystujemy tutaj zanonimizowane lub zagregowane dane pozyskane za pomocą narzędzi analitycznych do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny przez wszystkich odwiedzających oraz do poprawy na tej podstawie działania naszej witryny internetowej oraz naszej oferty produktowej. Szczegółowe informacje na temat narzędzi analitycznych znajdą Państwo w punkcie 4.

6.2 Marketing bezpośredni

W naszej witrynie internetowej mogą Państwo abonować bezpłatny biuletyn informacyjny. Zgromadzone podczas rejestracji dane będą wtedy przetwarzane (pola oznaczone jako wymagane są niezbędne do otrzymywania biuletynu, a pola oznaczone jako nieobowiązkowe służą jedynie do zastosowania osobistego zwrotu grzecznościowego oraz wyboru wyświetlanych informacji).

Kontaktujemy się z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub usługi Messenger, aby przekazać Państwu dostosowane do Państwa zainteresowań lub sposobu korzystania z witryny informacje, oferty i specjalne promocje dotyczące produktów i usług BRITA, na podstawie Państwa wyraźnej zgody lub — jeśli zakupili u nas Państwo podobne towary lub usługi i zapisali Państwo przy tym swój adres e-mail — także bez oddzielnej zgody.

Kontaktujemy się z Państwem telefonicznie tylko w przypadku Państwa wyraźnej zgody, przekazując Państwu dostosowane do zainteresowań lub sposobu korzystania z witryny informacje, oferty i specjalne promocje produktów i usług BRITA. Klientów działu Dyspenserów wody informujemy również telefonicznie o produktach i usługach BRITA, jeśli możemy w sposób uzasadniony założyć, że wyraziliby na to zgodę.

Kontaktujemy się z Państwem w formie reklam przesyłanych tradycyjną pocztą również bez Państwa zgody i ew. w dopuszczalnym przez prawo zakresie dla oferowanych przez nas świadczeń.

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec zapisywania pseudonimizowanych danych, wykorzystania Państwa danych osobowych do celów reklamy i rozwoju produktów oraz wobec kontaktowania się z Państwem w określonej formie kompletnie lub częściowo, lub ewentualnie mogą Państwo cofnąć wyrażone uprzednio zgody. W tym celu należy skorzystać z udostępnionych Państwu funkcji (np. funkcji wyrejestrowania zawartej w stopce emaila) lub należy przesłać nam odpowiednią informację pisemnie (prosimy o zawarcie w tej informacji słowa kluczowego „ochrona danych”), lub pocztą elektroniczną na adres podany w punkcie 12.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 (1) lit. a RODO) i nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 (1) lit. f RODO).

Te dane usuniemy lub będziemy przechowywać wyłącznie w formie zagregowanej i zanonimizowanej po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu lub po cofnięciu ew. wyrażonych zgód lub w pozostałych przypadkach najpóźniej po zakończeniu przez nas korzystania z nich. Jeśli jest to konieczne, odnotujemy fakt wniesienia przez Państwa sprzeciwu, aby zapobiec dalszemu kontaktowaniu się z Państwem.

7. Udostępnianie witryny internetowej i świadczenie usług

Przetwarzanie danych logowania serwera jest konieczne ze względów technicznych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa systemu w celu udostępniania witryny internetowej oraz świadczenia usług.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych są nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na udostępnianiu witryny internetowej z naszymi usługami (art. 6 (1) lit. f RODO). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do korzystania z witryny internetowej ze względów technicznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, dlatego nie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu.

Te dane są usuwane najpóźniej po upływie 30 dni.

Dane logowania serwera mogą być następnie używane w formie zanonimizowanej także do celów statycznych oraz do poprawy jakości naszej witryny internetowej. Nie łączymy danych logowania serwera z Państwa danymi osobowymi ani nie zapisujemy danych logowania serwera razem z innymi źródłami danych osobowych.

Dane dziennika serwera są następnie analizowane anonimowo, jeśli jest to konieczne do celów statystycznych i poprawy jakości naszej obecności w Internecie. Dane dziennika serwera nie są w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi ani z innymi źródłami danych osobowych.

8. Przekazywanie danych

8.1 Przekazywanie danych podmiotowi przetwarzającemu

Częściowo zatrudniamy usługodawców, przestrzegając wymagań ustawowych, w drodze zlecenia przetwarzania, tzn. na podstawie umowy zleconej przez nas, zgodnie z naszymi instrukcjami oraz przy naszej kontroli.

Podmiotami przetwarzającymi dane są w szczególności:

 • dostawcy usług technicznych, z których świadczeń korzystamy w celu udostępniania witryny internetowej, np. dostawcy usług konserwacji oprogramowania, obsługi centrum obliczeniowego i usług hostingu;
 • dostawcy usług technicznych, z których świadczeń korzystamy, aby mieć dostęp do określonych funkcji, np. koniecznych ze względów technicznych plików cookie;
 • usługodawcy, którzy realizują w naszym imieniu zamówienia;
 • usługodawcy, którzy są odpowiedzialni za praktyczne aspekty reklamy i marketingu, np. nawiązywanie kontaktu telefonicznego przez centrum obsługi telefonicznej, materiały drukowane i korespondencję masową dla tradycyjnej poczty oraz usługodawcy zajmujący się wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W takich przypadkach jesteśmy nadal odpowiedzialni za przetwarzanie danych; przekazywanie danych naszym podmiotom przetwarzającym i/lub przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty opiera się na tej samej podstawie prawnej, zgodnie z którą przysługuje nam prawo do przetwarzania danych. Odrębna podstawa prawna nie jest wymagana.

8.2 Przekazywanie danych stronom trzecim

W pewnej mierze przekazujemy Państwa dane również stronom trzecim, tzn. partnerom, z którymi współpracujemy w sposób wykraczający poza przetwarzanie danych. Tacy partnerzy świadczą usługi jako podmiot osobiście odpowiedzialny. W przypadku przetwarzania Państwa danych przez tych partnerów obowiązuje wyłącznie ich polityka przetwarzania danych.

8.2.1 Inni usługodawcy

Do celów rachunkowości zarządzaniem niektórymi kontami zajmują się firmy, które są powiązane ze spółką BRITA Polska Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazywania tych danych są nasze prawnie uzasadnione interesy związane z przekazaniem danych klienta grupie przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO.

8.2.2 Lokalne firmy dystrybucyjne

Gdy zwracają się Państwo do nas z zapytaniem, możemy przekazać Państwa dane kontaktowe firmie z grupy BRITA, której siedziba mieści się w Państwa kraju, lub dystrybutorowi, któremu zlecamy dystrybucję naszych produktów, jeśli te firmy mogą lepiej odpowiedzieć na Państwa zapytanie ze względu na okoliczności (np. znajomość języka, specjalizacja w zakresie danego produktu). Podstawą prawną przekazania tych danych są nasze prawnie uzasadnione interesy realizacji naszych procesów dystrybucyjnych w sposób możliwe najbardziej wydajny z korzyścią dla klienta, zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO.

8.2.3 Firmy logistyczne

W celu realizacji wysyłki przekazujemy Państwa adres dostawcom usług logistycznych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zamówionego towaru, zgodnie z art. 6 (1) lit. b RODO.

9. Linkowanie

Stosujemy linkowanie do naszych stron w witrynach i usługach stron trzecich, takich jak media społecznościowe Facebook, LinkedIn lub Youtube. Za przetwarzanie danych przez zewnętrznych usługodawców na ich stronach odpowiedzialni są wyłącznie ci usługodawcy i obowiązują ich polityki prywatności.

10. Bezpieczeństwo

My oraz nasi usługodawcy stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Państwa danych osobowych, którymi zarządzamy, przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Stale aktualizujemy nasz proces przetwarzania danych oraz nasze środki bezpieczeństwa w związku z rozwojem technologii.

Przy transmisji Państwa danych osobowych do nas stosowane jest szyfrowanie protokołem SSL (Secure Socket Layer). Dane osobowe, które są wymieniane pomiędzy Państwem i nami lub inną spółką z grupy BRITA, są zasadniczo transmitowane w formie zaszyfrowanej, zgodnie z najbardziej aktualną technologią.

Nasi pracownicy i usługodawcy, którym zlecamy realizację określonych usług, są zobowiązani do zachowania poufności.

11. Państwa prawo do informacji na temat danych, ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia

Każdej osobie fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługują zasadniczo (tzn. zależnie od odpowiednich warunków) następujące prawa:

 • Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę BRITA Polska Sp. z o.o., chętnie udzielimy Państwu w każdej chwili i bezpłatnie informacji o zapisanych przez nas danych, które Państwa dotyczą (art. 15 RODO).
 • Mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
 • Mają Państwo prawo do blokady/ ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych już niepotrzebnych lub zapisanych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 17, 18 RODO).
 • Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą i które dostarczyli nam Państwo ze względu na wyrażenie zgody lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy nami a Państwem (art. 20 RODO).
 • W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego (por. również punkt 2.5, art. 21 ustęp 2 i 3 RODO).
 • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, przy czym możemy wtedy wykazać istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (art. 21 ustęp 1 RODO). Powyżej (punkt 2) wyjaśniliśmy, kiedy takie prawo obowiązuje.
 • Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć tę zgodę ze skutkiem w przyszłości, co oznacza, że zasadność przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do momentu cofnięcia zgody. Po zakończonym powodzeniem cofnięciu zgody może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli już korzystać z naszych usług.

W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym w punkcie 12. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia Państwa tożsamości, co pozwoli zapobiec udostępnieniu Państwa danych osobowych nieuprawnionym osobom.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.

12. Inspektor ochrony danych

13. Jeżeli potrzebują Państwo skontaktować się z nami w kwestii Państwa danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt poprzez e-mail: dyspensery@brita.netZmiany

Od czasu do czasu konieczne jest dostosowanie treści niniejszej polityki prywatności. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w każdej chwili. W tym miejscu opublikujemy również zmienioną wersję polityki prywatności. Dlatego gdy odwiedzą nas Państwo znowu, powinni Państwo ponownie przeczytać naszą politykę prywatności.